EN
PL
Regulamin

Regulamin Klubu Squash4You

Zasady ogólne:
1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Squash4You w Krakowie.
2.Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.
3.Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
4.Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
5.Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6.Na terenie Klubu zabrania się;
a)wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych
b)używania tytoniu
c)wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d)wprowadzania zwierząt
e)handlu i akwizycji
f)naklejania i pozostawiania reklam
g)wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7.Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-24.00 oraz w soboty w godzinach 7-22.00 i niedziele w godzinach 8-23.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8.Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. W depozyt za kluczyk przyjmowane są tylko i wyłącznie:
-karty Multisport/Fit Profit
-legitymacja studencka/uczniowska
-10zł / 20zł / 50zł
Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50zł na rzecz klubu.
9.Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
10.Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
11.Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Klienta będące jego własnością pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
12.Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
13.Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
14.Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
15.W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy użytkowników bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
16.Ze względu na politykę prywatności i ochronę danych osobowych każdy klient/zawodnik musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie  i wykorzystywanie przez Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898 Swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej zwana ustawą ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy zawodnik/klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898. Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług klubu także na podstawie posiadanego vouchera lub na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez klub jak również do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych takich jak ligi czy turnieje organizowane przez klub. Podanie przez zawodnika/klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/usługi.
17.Dane osobowe klienta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) mogą zostać przekazane Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa w celu koniecznym do realizacji usługi. Polityka przetwarzania danych określa regulamin i polityka prywatności i zapoznanie się z nimi jest niezbędne do realizacji usługi. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
18.W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Squash4You.
19.Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Squash4You.
 
Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squasha
1.Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2.Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego powyżej czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line (dotpay) lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą.
4.Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
5.Zasady rezerwacji kortów:
a)Rezerwacji dokonać można on-line, przez aplikację mobilną, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b)Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
c)Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w aplikacji, w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Squash4You. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji Warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
d)Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia. Opłatą za anulacje obciążona będzie osoba na którą widnieje rezerwacja w systemie rezerwacyjnym Squash4You.
e)Opłata za nieterminową anulację lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie powinna nastąpić w terminie do 7 dni, przelewem na konto Squash4You s.c.
f)W przypadku gdy Klient nie dokonał przelewu w wyżej podanym terminie jest zobowiązany do opłaty za nieterminową anulację lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie w momencie gdy pojawi się w klubie Squash4You (w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia anulacji warunkowej).
g)Pojedynczej rezerwacji można dokonywać tylko i wyłącznie na 14 dni w przód.
6.Zajęcia grupowe prowadzone przez klub posiadają odrębne regulaminy dostępne na stronie www.squash4you.pl lub w recepcji klubu – klient korzystający z zajęć powinien przestrzegać oraz być z nimi zaznajomiony.
7.Zakładając konto w Squash4You Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Squash4You s.c. Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash4You s.c. Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz , 31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3.
8.Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.
9.Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Karnety są ograniczone terminem ważności (w zależności od rodzaju karnetu), a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
10.Do zakupu karnetów nie są uprawnieni instruktorzy posiadający certyfikat trenera (klubowego lub Europejskiej Federacji Squasha) oraz kadra trenerska współpracująca ze Squash4You.
11.Klient z tytułu przedłużenia karnetu na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych) a na okres 60 dni bezzwrotną opłatę w wysokości 29,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych). W przypadku chęci przedłużenia karnetu na okres dłuższy niż 60 dni decyzje podejmuje Manager klubu.
12.Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.
13.W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
14.Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
15.Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
16.Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

sponsorzy/partnerzy klubu